Basistekst 


Vrijheid van meningsuiting
Iedereen heeft het recht om zijn/haar mening te uiten. Vanuit een meningsuiting komen mensen tot (inhoudelijke) ontmoeting met mekaar; hebben ze de kans om de waarde van elkaars en de eigen mening te ontdekken maar ook te bevragen. Toetertochtoe staat niet alleen achter 'vrijheid van meningsuiting', maar wil dit principe ook in de praktijk brengen, onder andere door op verschillende vlakken mensen de kans te geven hun mening te uiten en met hun mening in ontmoeting te treden met gelijkgezinde maar ook andere meningen. 

Recht op meningsvorming
Om tot 'vrijheid van meningsuiting' te komen, is het belangrijk dat elkeen ook het recht heeft zijn/haar mening te vormen. Dit betekent onder andere dat elkeen het recht heeft op de informatie die een meningsvorming kan voeden; dit betekent ter voeding ook dat elkeen het recht heeft in contact te komen met verschillende meningen/visies. Toetertochtoe wil een actieve rol spelen in het recht op meningsvorming; onder andere door mensen te informeren maar ook door ontmoetingen tussen verschillende meningen te organiseren.

Participatieve democratie
Nemen we één van de kleinere politieke entiteiten – met name het gezin – als voorbeeld, dan zien we hierin dat politiek een constante, actieve betrokkenheid van eenieder vereist. Hierin zijn (veranderende) posities bepaald (bijvoorbeeld ouders en opgroeiende kinderen), maar gaat men constant met mekaar in dialoog; komt men constant tot afspraken op basis van ieders ideeën. Dit systeem – participatieve democratie – veronderstelt niet alleen een constante dialoog maar vereist ook verantwoordelijkheidsgevoel van elke participant. Toetertochtoe gaat voor participatieve democratie; wil het gist vormen dat van politiek en inwoners één smakelijk deeg maakt. Daartoe organiseert Toetertochtoe ontmoetingen, infomomenten, debatten en gaat ze naar zowel politiek als inwoners op een constructieve wijze in dialoog.

Ongebonden maar verbonden
Om het voorgaande te realiseren, is het belangrijk dat Toetertochtoe ongebonden maar verbonden zal zijn. Toetertochtoe is een autonome beweging die zelf verantwoordelijk is voor haar concrete werking, maar Toetertochtoe wil deze niet op zichzelf realiseren. Naast de ontmoetingen en andere initiatieven naar de inwoners van de gemeente zal Toetertochtoe ook actief netwerken. In eerste instantie zal Toetertochtoe trachten tot samenwerking en overleg te komen met andere plaatselijke bewegingen/verenigingen; daarnaast zal Toetertochtoe deze samenwerking en dit overleg ook promoten tussen de bewegingen/verenigingen onderling.

Integriteit / basisrespect voor iedereen 
Toetertochtoe wil de inwoners van Heusden-Zolder met mekaar in contact brengen en wil een rol spelen in de meningsvorming en meningsuiting van al deze mensen. Op deze manier wil Toetertochtoe integriteit en basisrespect promoten. Daarom zullen deze principes ook een belangrijke rol spelen in de werking van Toetertochtoe. Toetertochtoe zal deze principes zelf trachten waar te maken in haar manier van werken, maar zal hier ook naartoe werken in haar initiatieven naar de inwoners van de gemeente.