De werkgroep Interreligieuze Dialoog van Heusden- Zolder wil na een open uitwisseling volgende oproep doen naar de inwoners van onze gemeente.

Geloof en vertrouwen hebben we meer dan ooit nodig want geen groei en geen toekomst zonder vertrouwen! Wat aandacht krijgt groeit.
Laat ons daarom spreken over wat ons verbindt en samen werk maken van armoedebestrijding,
mensen samen brengen in verenigingen van allerlei aard, plaatsen scheppen waar inwoners van onze gemeente, vanuit hun verschillende achtergrond samen nadenken over de uitdagingen van vandaag, om zo een goede toekomst te maken voor onze kinderen en kleinkinderen.

Wat is vandaag  onze gemeenschappelijke zorg?

In Heusden-Zolder zijn heel wat mensen ongerust.
Er zijn meerdere aanleidingen hiervoor: de aanhoudende economische en financiële crisis in Europa, die ook onze regio sterk treft en onzekerheid wekt over de toekomst van onze kinderen.
Dat wordt nog versterkt door de oorlogen in het Midden Oosten en in delen van Afrika,  een dreigende Oost-West crisis in Oekraïne, de vluchtelingenstromen die steeds groter worden, de opwarming van de planeet enz…
Meer bepaald het feit dat jongeren van hier met IS gaan vechten wekt grote beroering. De beelden die ons bereiken van dat geweld, zogezegd gepleegd in naam van een godsdienst, boezemen de grootste afkeer in en roepen veel angst op.
Ook al is er globaal genomen in de wereld een afname van geweld, toch wordt de indruk gewekt dat ook hier aanslagen kunnen komen vanuit verschillende hoeken.

Maar waar liggen de diepere oorzaken van haat en terreur? We kunnen er niet naast kijken: op geopolitiek vlak heerst er nog steeds veel te veel onrecht. Grootmachten en de superrijken zetten niet in op het algemeen belang. De ongelijkheid neemt toe en razendsnelle technologische veranderingen wereldwijd leiden tot ontworteling van veel mensen. Armoede en vooral de nasleep van ‘oorlogen tegen de terreur’ hebben vele staten instabiel gemaakt en voeding gegeven aan gewapende terreurbewegingen. Mensen worden op de vlucht gedreven met migratiestromen tot gevolg.

Uit onze gesprekken en in de reeks “ de Islam in Limburg” uit de krant HBVL blijkt dat er ook grote onzekerheid en angst leeft bij heel wat moslims hier. Zij delen in de klappen van geweld dat gepleegd wordt door mensen die zich beroepen op hun geloof. Bepaalde figuren en bewegingen verklaren de Koran en de Islam schuldig voor die wandaden.
Moslims zijn zo slachtoffer van wat elders gebeurt en voelen zich vals beschuldigd. Ze hebben niets met het terroristisch gebeuren te maken. Dat is trouwens niet in overeenstemming met hun geloof. Ze willen voorkomen dat hun jongeren hiertoe aangetrokken worden. Ze vrezen dat het wantrouwen en onbegrip waarop ze nu al stuiten nog zal toenemen.

De vele artikels die geschreven worden naar aanleiding van het IS-fenomeen, de debatten die gevoerd worden in onze media, de houding van de politiek, dit alles wordt meebeleefd in heel wat huiskamers, in heel wat buurten. En ook hier komen de meest verscheiden meningen naar voren.
Heel vaak is er een gebrek aan kennis van de grote context om bepaalde gebeurtenissen te kunnen plaatsen. Het wordt echter heel gevaarlijk wanneer we ons op sleeptouw laten nemen door propaganda, door negatieve en gekleurde berichtgevingen van groepen die munt willen slaan uit deze ontwikkelingen.

Bedoeling van de IS-terreur is juist verdeeldheid zaaien. Daar zijn ze tot heden flink in geslaagd. Het Islamitische begrip Jihad wordt door hen volledig uit zijn verband gerukt.
Dat dit alles gebeurt onder de dekmantel van het islam-geloof is zonder meer verfoeilijk: want het gaat om een gewelddadig streven naar macht, een ideologie die eenzijdig gebruik maakt van religie.
Gebruik van geweld kwam en komt trouwens voor bij fanatici van heel diverse ideologieën, levensovertuigingen en religies!
Toch zijn vanuit bovenstaande ontwikkelingen vrees, onzekerheid, vooroordelen en wantrouwen versterkt, soms zelfs haat en radicalisering bij voor – en tegenstanders van religies.
Daarom is er in onze buurten nood aan onderlinge contacten tussen mensen van verschillende afkomst om niet te blijven hangen in veralgemeningen over ‘de anderen’.
In plaats van afstand is er juist nu meer contact en uitwisseling nodig.

Welke boodschap kunnen wij uitdragen?

Religies zijn in het algemeen bronnen van verbinding en onderling vertrouwen voor mensen en prediken geen haat. Integendeel religies delen de gouden regel “doe aan een ander wat gewenst dat aan u gedaan wordt”. Religies veroordelen het geweld van terreurgroepen.
Vanuit verschillende hoeken van Islamitische, kerkelijke en spirituele leiders wordt herhaaldelijk opgeroepen tot dialoog, respect, geweldloosheid, gewetensvrijheid en mensenrechten.

Ook al verschillen religies in rituelen en uitingen van geloofsbeleving, samen met andere levensbeschouwingen dragen zij een schat aan waarden in zich: bescherming van de zwakken, geweldloosheid, vrijheid en broederlijkheid, respect voor de ander, mededogen, geen kwaad met kwaad vergelden, vergeving…
Willen en zoeken wij uiteindelijk niet allemaal hetzelfde? Durven we elkaar vinden en bevestigen in die gemeenschappelijke bronnen van waarden?

Destijds hebben de mijnen in Limburg er voor gezorgd dat onze bevolking zeer divers geworden is: verscheiden in afkomst, in geloof, in cultuur. In de mijn werd er samen hard werk gewerkt en zorg gedragen voor elkaars veiligheid, over alle verschillen heen.
Deze periode is echter voorbij. Er komen ook nog steeds nieuwe mensen toekomst zoeken in onze regio’s, die ook een plaats moeten verwerven in ons midden.
Ofwel blijven we vandaag in een wij-zij-verhaal hangen, ofwel laten we onze diversiteit tot een kracht ontwikkelen. Dat was een kenmerk van onze regio en dat moeten we verder ontwikkelen.
Wie kan er iets aan doen?
Zeker onze politieke en religieuze leiders, maar ook wijzelf en iedereen in zijn dagelijkse contacten en ontmoetingen. 


Laat dit een uitnodiging zijn tot wederzijds respect en versterken van onze verbondenheid.

13 februari 2015 Namens de werkgroep Interreligieuze Dialoog van Heusden-Zolder

Erkan Konak, Mehmet Üstun, Anne Versele-Hansens, Jamal Elati, Ward Ceyssens, Yusuf Birinci, Jac De bruyn, Alibey Cengiz, Yilmaz Ozcan, Willy Van Aelst.

NB Er worden in de komende maanden door leden van onze groep en hun verenigingen activiteiten gepland van ontmoeting, dialoog en overleg om de lokale samenhang te versterken.